Adatkezelési tájékoztató

Capitol Apartmanok

8095 Pákozd, Lapos dűlő 046/9hrsz (Magyarország)

A picture containing grass, tree, outdoor, building

Description automatically generated

 

és

Classic Horse Lovarda

Pákozd, külterület 046/7 hrsz 8095

 

A person riding a horse

Description automatically generated with medium confidence 

Kedves Vendégeink,

Köszöntjük Önöket Lovardánkban és magánszállásunkon! Eleget téve az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elvárásainak, ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a részünkre átadott, az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes adatok kezeléséről.

Adatkezelőként törekszünk arra, hogy az adatkezelés a mindenkor törvényi előírásokat betartva, jogszerűen történjen.

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, az adatok megőrzése érdekében megteszünk

minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos

adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

 

A tájékoztatóban előfordul, hogy olyan fogalmakat használunk, melyeket nem ismer. Ezek jelentése és magyarázata az alábbi weboldalon érhető el:

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar

 

Ez a tájékoztató visszavonásig érvényes.

 

Amikor ebben a tájékoztatóban „adatról”, vagy „adatokról” olvas az alatt minden esetben személyes adatokat kell érteni.

 Adatkezeléssel kapcsolatban számunkra elsősorban az alábbi jogszabályok az irányadók:

-        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

-        az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet).

-        239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

-        A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. Törvény

-        A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. Rendelet

-        Egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet


 

 

1.              Ki Kezeli az Ön személyes adatait? Kihez fordulhat adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel?

A személyes adatokat cégünk, a Classic-Horse 1975. Kft. , a lovarda és a szálláshely tulajdonosa kezeli:

 

Teljes név: Classic-Horse 1975. Kft.

Székhely: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 46.

Adószám: 23073674242

 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit Molnár Kármennek címezheti, az alábbi elérhetőségeken:

 

Telefon : 06702437466

e-mail: classichorsekft@gmail.com

 

2.              Milyen személyes adatokat kezelünk, és mi az adatkezelés célja?

2.1.          Szállásfoglalás, lovardai szolgáltatás, számlázás és fizetés dokumentálása, valamint kapcsolattartás és kérdések megválaszolása céljából kezeljük Ügyfeleink

 

o   Lakcímét

o   Nevét

o   Telefonszámát

o   E-mail címét

A fenti személyes adatokat Ön bocsájtja rendelkezésünkre, telefonon, emailben, vagy szállásszolgáltatás esetén foglalásközvetítő partnereinken keresztül.

Az adatkezelések jogalapja:

-        Név és lakcím esetén a GPDR 6. cikkének b) pontja, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint

-        Nevéz és lakcímét, mint a  számlázáshoz szükséges adatait (név, lakcím) a számviteli törvénynek való megfelelés érdekében, a GDPR 6. cikkének c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése jogalappal is kezeljük.

-        Telefonszáma, és e-mail címe kezelésének jogalapja vállalkozásunk jogos üzleti érdeke, melyre a hatákony kapcsolattartás érdekében van szükség.

A számlákat a számviteli törvény értelmében 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni, tehát eddig kezeljük az Ön számlakiállításhoz szükséges adatait (Név, Lakcím)

Az Ön elérhetőségét a szállásszolgáltatás megtörténte után további 30 napig megőrizzük, hogy amennyiben szükséges kapcsolatba lépni Önnel (pl találunk valamit a szálláson, nem érkezett meg az átutalás, számlareklamáció stb.) akkor annak eleget tudjunk tenni. Amennyiben lovardai szolgáltatást vesz igénybe, úgy az Önnel dolgozó lovas oktató az elérhetőségét megőrzi mindaddig, amíg Ön igánybe veszi a szolgáltatásunkat.

 

2.2.          2021. szeptembertől szállásadóként a törvény kötelez rá, hogy bizonyos személyes adatait elkérjük és azokat továbbítsuk a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által üzemeltett Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) részére.

o   családi és utónév;

o   születési családi és utónév;

o   születési hely és idő;

o   neme;

o   állampolgársága;

o   anyja születési családi és utóneve;

o   a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai.

A VIZA az adatokat titkosított módon tárolja, ahhoz sem Mi, sem az MTÜ nem fér hozzá, kizárólag a rendőrség ismerheti meg a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében.

A kötelező adatközlés miatt személyes okmányait be kell olvasunk egy erre rendszeresített adatközlő programmal, melynek neve Vendégem, és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.; adószám: 10356113-4-41;) üzemelteti. Az alkalmazás azonosítja az okmányon szereplő adatokat, majd feltölti és eltárolja azokat a VIZA rendszerben. Bővebb információt a VIZA rendszer adatkezeléséről itt talál: https://vizainfo.hu/

A Vendégem alkalmazással beolvasott adatokról – megfelelve a törvénynek – nem tartunk meg másolatot, kizárólag az adatküldés feladatát látjuk el.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének c) pontja, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

2.3.          Szintén törvény kötelez rá, hogy adatokat szolgáltassunk a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) részére, melyből névtelen statisztikai kimutatás készül:

o   Az Ön neme

o   Állampolgársága

o   Születési ideje

o   Állandó lakcímének települése és irányítószáma

Ezeket az adatokat az adminisztráció megkönnyítése végett jellemzően emailben, telefonon, vagy a helyszínen személyesen kérjük el Öntől, és az NTAK-ba történő kötelező adatszolgáltatás megtörténte után véglegesen töröljük, semmilyen egyéb célra azokat nem használjuk fel.  Az adattovábbításra szintén a Vendégem alkalmazást használjuk

Bővebb információt az NTAK adatszolgáltatási kötelezettségről itt olvashat: https://info.ntak.hu/adatszolgaltatas

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének c) pontja, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

3.              Kik jogosultak megismerni az Ön személyes adatait?

Vállalkozásunk szállásszolgáltatás nyújtásában résztvevő kollégái, lovasoktatói,  valamint adatfeldolgozóink ismerhetik meg az Ön személyes adatait.

 

4.              Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe?

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatai kezelésével megbízunk harmadik felet, hogy Társaságunk helyett adatkezelési műveleteket végezzen. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók:

 

Adatfeldolgozó

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére)?

Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt

 (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23

A Vendégem alkalmazás üzemeltetője, szállászolgáltatás esetén ezzel rögzítjük a vendégek kötelezően begyűjtendő személyes adatait, és az alkalmazás továbbítja azokat a Magyar Turisztikai Ügynökség részére.

Szintén részükre kötelező statisztikai adatokat kell szolgálatunk a szállásszolgáltatást igénybe vevő ügyfeleink személyes adatairól

 

Amíg élő szerződésünk van velük.

Szallas.hu zrt

3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

Szállásfoglaló partnerünk, rajta keresztül is lehet szpllást foglalni.

 

Amíg élő szerződésünk van velük,

B.B.B. Szolgáltató Szövetkezet

6400 Kiskunhalas Rege u.2

Könyveléssel megbízott partnerünk, a kiállított számlák könyvelését végzi, így az azon szereplő személyes adatokhoz hozzáfér, de könyvelésen kívül semmilyen egyéb célra nem használja azokat

Amíg élő szerződésünk van velük.

KBOSS. hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Számlázó alkalmazásunk üzemeltetője, a számlakészítéshez és tároláshoz szükséges infrastruktúrát biztosítja

Amíg élő szerződésünk van velük.

Google Inc.
Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország

Levelezőrendszerünk szolgáltatója, az email-ek a Google szerverein vannak tárolva. Az elektronikus levelek tartalmát az adatfeldolgozó nem olvassa, kizárólag az infrastruktúra szolgáltatást látja el. 

Amíg élő szerződésünk van velük.

 

5.              Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?

 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a

személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá

vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás

megindításának joga;

g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok

forrására vonatkozó minden elérhető információ;

h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is,

valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel

bír.

 

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az

érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy

valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

 

Törléshez való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre

vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját

képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b)

pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

A fenti jogait a classichorsekft@gmail.com címre megküldött elektronikus levelében, az

Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel

szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Adatkezelőnek, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az

Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes

adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postacím: 1363Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

 

Pákozd,  2022 Április 1