Adatkezelői nyilvántartás

Jelen dokumentum célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet) 30. cikkének (1) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően az Adatkezelő, az általa a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről történő nyilvántartás vezetési kötelezettségének teljesítését biztosítsa.

Az adatkezelői nyilvántartás tartalmazza az Adatkezelő mindenkori, aktuálisan folytatott adatkezeléseiről

egyesével a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelő információkat.

A nyilvántartás aktualizálásáról és mindenkori hatályos változatának papír alapon történő megőrzéséről Adatkezelő köteles gondoskodni.

 

Adatkezelő neve

 

Teljes név: Classic-Horse 1975. Kft.

Székhely: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 46.

Adószám: 23073674242

 

Adatvédelmi kapcsolattartó

Telefon : 06702437466

e-mail: classichorsekft@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelés megnevezése:

Kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok

Az adatkezelés célja:

A társasággal kapcsolatba lehet lépni többféle kommunikációs csatornán keresztül, pl email, telefon, személyesen. Telefonon történő megkeresés esetén a beszélgetésről hangfelvétel nem készül.

Az adatkezelés célja: A társaság szolgáltatásaival kapcsolatban érdeklődők kiszolgálása

Érintettek köre:

A társasággal kapcsolatba lépő ügyfelek.  

Kezelt adatok köre:

Név, és az üzenet szövegében esetlegesen megadott egyéb személyes adatok

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

NEM

Adattovábbítás címzettje(i)

Nincs adattovábbítás

Nemzetközi

adattovábbítás esetén a

továbbított adatok köre:

Nincs nemzetközi adattovábbítás

Az adatkezelési

műveletek jogalapja

Szerződés teljesítéséhez szükséges Társaságunk úgy tekinti hogy a vele kapcsolatba lépő személyek adatainak kezelése egy később megkötendő szerződés miatti előzetes adatkezelés.

A kezelt személyes

adatok törlésének

időpontja:

Amennyiben az érdeklődő és a társaság között nem jön létre üzleti kapcsolat, úgy az adatokat megőrizzük, de azt semmilyen célra nem használjuk fel, kizárólag statisztikia kimkutatásokat (pl hány db ajánlatkérés volt) készítünk belőle

Adatbiztonsági

intézkedések:

Az adatokat más elől elzárt helyen, biztonságban tároljuk.

Adatvédelmi

incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás,

megtagadás indokai:

 

 

 

Az adatkezelés megnevezése:

Számlázás és fizetés dokumentálása során kezelt személyes adatok

Az adatkezelés célja:

Számlakiállítás, könyvelés

Érintettek köre:

A társasággal szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek. 

Kezelt adatok köre:

Név, lakcím

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

NEM

Adattovábbítás címzettje(i)

NAV

Nemzetközi

adattovábbítás esetén a

továbbított adatok köre:

Nincs nemzetközi adattovábbítás

Az adatkezelési

műveletek jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt személyes

adatok törlésének

időpontja:

8 év

Adatbiztonsági

intézkedések:

Az adatokat más elől elzárt helyen, biztonságban tároljuk.

Adatvédelmi

incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás,

megtagadás indokai:

 

 

 

 


Az adatkezelés megnevezése:

Munkaviszony létesítése során törénő adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Munkaviszony létesítése, fenntartása, valamint megszüntetése

Érintettek köre:

A Társaság alkalmazásában álló személyek

Kezelt adatok köre:

A nyilvántartás, bérelszámolás, béren kívüli juttatás és utalás érdekében:

teljes név, születési név, születési hely és idő, törzsszám, lakcím, állampolgárság, anyja neve, tartózkodási hely címe, adóazonosító jel, TAJ-szám, nyugdíjas törzsszám, személyigazolvány szám, bankszámlaszám, családi állapot, neme, végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai, erkölcsi bizonyítvány adatai, magánnyugdíjpénztári, önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes egészségpénztári tagság, jövedelem adatok (bér, szabadság, munkaidőkedvezmény, ügyelet, készenlét) és levonások, letiltások, beosztás, keresőképtelenség kódja, munkaviszony kezdete és vége, fénykép

 

Kapcsolattartás érdekében

telefonszám, e-mailcím, lakcím, tartózkodási hely címe

 

Adókedvezmény, pótszabadság, táppénz érdekében

gyermek adatai (név, születési hely és idő, lakcím, TAJ szám, adóazonosító jel, anyja neve, születési anyakönyvi kivonat), házastárs adatai, megváltozott munkaképesség igazolására szolgáló dokumentum, orvosi igazolás, adókedvezményekhez kapcsolódó nyilatkozatok, szociális hozzájárulási adókedvezmény igazolás

Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?

NEM

Adattovábbítás címzettje(i)

Az illetékes hivatal felé továbbítjuk az egészség-, nyugdíj- és társadalombiztosításhoz, valamint az üzemi balesethez kapcsolódó adatokat.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal felé továbbítjuk a bér adatokat, a kijelentés és bejelentéshez kapcsolódó, valamint, az adókedvezményhez kapcsolódó adatokat.

A letiltással kapcsolatos adatokat a letiltást elrendelő felé továbbítjuk. (pl.: bíróság, NAV, végrehajtó).

 

Nemzetközi

adattovábbítás esetén a

továbbított adatok köre:

Nincs nemzetközi adattovábbítás

Az adatkezelési

műveletek jogalapja

szerződSzerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján; valamint jogi köt jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján

A kezelt személyes

adatok törlésének

időpontja:

A kilépést követően a személyes adatait archiváljuk, és a mindenkori munkajogi, a számviteli, valamint a társadalombiztosítási jogszabályok által meghatározott ideig tároljuk: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99/A § alapján – a szolgálati időt, valamint a jövedelmet igazoló dokumentumok megőrzendők:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján- a számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. § (1) bek. alapján az gyéb dokumentumokat és adatokat 3 évig őrizzük meg

Adatbiztonsági

intézkedések:

Az adatokat más elől elzárt helyen, biztonságban tároljuk.

Adatvédelmi

incidensek adatai:

 

Hozzáférés korlátozás,

megtagadás indokai:

 

 

 

 

 

 


 

 

Adatfeldolgozók nyilvántartása

 

Adatfeldolgozó

Milyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes adatot (milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére)?

Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt

 (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23

A Vendégem alkalmazás üzemeltetője, szállászolgáltatás esetén ezzel rögzítjük a vendégek kötelezően begyűjtendő személyes adatait, és az alkalmazás továbbítja azokat a Magyar Turisztikai Ügynökség részére.

Szintén részükre kötelező statisztikai adatokat kell szolgálatunk a szállásszolgáltatást igénybe vevő ügyfeleink személyes adatairól

 

Amíg élő szerződésünk van velük.

Szallas.hu zrt

3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

Szállásfoglaló partnerünk, rajta keresztül is lehet szpllást foglalni.

 

Amíg élő szerződésünk van velük,

B.B.B. Szolgáltató Szövetkezet

6400 Kiskunhalas Rege u.2

Könyveléssel,és bérszámfejtéssel megbízott partnerünk, a kiállított számlák könyvelését végzi, valamint alkalmazottaink bérszámfejtését.

Amíg élő szerződésünk van velük.

KBOSS. hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Számlázó alkalmazásunk üzemeltetője, a számlakészítéshez és tároláshoz szükséges infrastruktúrát biztosítja

Amíg élő szerződésünk van velük.

Google Inc.
Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország

Levelezőrendszerünk szolgáltatója, az email-ek a Google szerverein vannak tárolva. Az elektronikus levelek tartalmát az adatfeldolgozó nem olvassa, kizárólag az infrastruktúra szolgáltatást látja el. 

Amíg élő szerződésünk van velük.

 

 


 

 

 

Adatvédelmi incidens nyilvántartó MINTA

 

Adatvédelmi incidens esetén az alábbi adatok összegyűjtése kötelező:

 

 

Adatvédelmi incidens nyilvántartó (példa, nem valós incidenst ír le)

Adatvédelmi incidens körülírása

 Egy személyes adatokat tartalmazó email tévedésből rossz címzettnek let elküldve

Adatvédelmi incidens bekövetkeztének ideje (nap, óra, perc)

 2021.02.21

Adatvédelmi incidens észlelésének ideje (nap, óra, perc)

 2021.02.22 08:00

Adatvédelmi incidenssel érintett adatok

 alkalmazott neve, telefonszáma, TAJ száma és lakcíme

Adatvédelmi incidenssel érintett adatok vonatkozásában igazoló dokumentum

 <email csatolva>

Adatvédelemért felelős személynek történő bejelentés ideje (nap, óra, perc)

2021.02.22 10:00 

Adatvédelemért felelős személy által tett intézkedések

A téves címzett azonnal értesítve, és megkértük hogy véglegesen törölje a levelet. A téves címzett társaságunk ügyfele, készséggel együttműködött.

Szükséges a NAIHnak lejelenteni? (Igen/Nem)

 NEM szükséges

NAIH részére történő bejelentés dátuma (nap, óra, perc)

 NEM szükséges

NAIH részére benyújtott dokumentum

 NEM szükséges

Szükséges az érintettet tájékoztatni? (Igen/Nem)

 NEM szükséges

Érintett tájékoztatásának dátuma

 

Érintettnek küldött dokumentum